Kjøps vilkår hosting tjenester

Sist oppdatert: 01.03.2019

Disse avtalevilkårene gjelder for kjøp og leveranse av alle typer varer og tjenester som IAS WEB & MEDIA selger til firma og privatpersoner. Tjenestenes funksjoner og innhold er definert i beskrivelsen av tjenestene på IAS WEB & MEDIA`s sine internettsider. IAS WEB & MEDIA forbeholder seg retten til å endre og bestemme hvilke tjenester som til enhver tid er tilgjengelige på serverne. Kjøper forplikter seg til selv å holde seg oppdatert mht de til enhver tid gjeldende betingelser og innhold I denne avtalen. Oppdaterte betingelser skal alltid være tilgjengelige på denne siden hos IAS WEB & MEDIA.

Med ”kjøper” menes i denne avtale firma eller privatperson som kjøper varer og tjenester fra IAS WEB & MEDIA. Med ”selger” menes IAS WEB & MEDIA. Med ”websider” menes websider som kjøper publiserer på internett ved hjelp av hostingtjenester fra IAS WEB & MEDIA. Med ”hostingtjenester” menes de tjenester som IAS WEB & MEDIA tilbyr i form av serverkapasitet, e-postfunksjonalitet, internett tilgang og lignende, til sine kunder. Et kundeforhold er en kundes (kjøpers) samlede engasjement hos IAS WEB & MEDIA. Avtalen er inngått og avtalevilkårene anses akseptert i sin helhet ved bestilling. Kunden plikter å melde fra til IAS WEB & MEDIA ved adresseforandringer eller forandringer i den e-postadressen som kunden kan treffes på. Kunden er selv ansvarlig for at informasjonen som oppgis til IAS WEB & MEDIA er riktig til enhver tid. Kunden er ansvarlig for å påse at brukerinformasjon, herunder passord m.v. til enhver tid oppbevares på en forsvarlig måte, for å hindre at denne informasjonen kommer uvedkomende i hende.

Det er ikke anledning til å videreselge hostingtjenestene. Det være seg mailkontoer, webplass, databaser osv. Dersom kjøper skulle ha behov for slik distribusjon eller videresalg må dette avtales spesiellt med selger.

Bestilling

Bestilling av varer og tjenester kan gjøres elektronisk pr web. Ordrebekreftelser sendes alltid pr e-post og kjøper må ha oppgitt en gyldig e-post adresse.

Priser og betalingsbetingelser

Alle priser er oppgitt eksklusive merverdiavgift, med mindre annet er klart angitt. Betaling for hostingtjenester faktureres forskuddsvis for en periode på 12 mnd av gangen. Godkjent betalingsmetode  er pr. i dag Visa, mastercard, PayPal og forskuddsfaktura (7 Dagers forfall). Tjenestene blir ikke aktivert før betaling er registrert på vår konto

Priser og eventuelle andre ytelser er beskrevet på nettsidene til IAS WEB & MEDIA. Alle priser (og produktsammensetninger) kan endres av IAS WEB & MEDIA med 30 dagers varsel. Med varsel forstås her bekjentgjørelse på våre nettsider. Ved prisendring gjelder ny pris fra og med neste fakturautstedelse, men ikke tidligere enn 30 dager fra kunngjøring. Varsling på selskapets internettsider regnes som kunngjøring.

Flere domener i kontoen

Kontoene hos IAS WEB & MEDIA tillater flere domener i samme konto. Samtlige domener plassert i samme konto skal være registrert på samme person/organisasjon som er innehaver av kontoen. Ekstra domener faktureres etter gjeldende prisliste.

Abonnement og oppsigelse

Alle hostingtjenester er abonnementstjenester som automatisk fornyes for en ny periode dersom de ikke blir skriftlig oppsagt før utløp av en periode (Senest 3 uker før fornyelse, kunden vil få et varsel om kommende fakturering 4 uker i forkant av fakturering. Faktura utstedes 30 dager før ny periode påløper. Ved bytte til dyrere tjeneste betaler man ingen oppsett- eller flytteavgift, kun differansen mellom den gamle og den nye kontoen, beregnet ut fra gjenværende tid i inneværende avtaleperiode. Selger kan si opp abonnementsforholdet med en måneds varsel.

30dagers penger tilbake garanti (Webhotell)

IAS WEB & MEDIA er så sikre på at du vil bli 100% fornøyd med våre webhotell at vi gir deg 30 dagers penger tilbakegaranti (Ikke på domener) Blir du ikke fornøyd med våre webhotell vil vi tilbakebetale pengene (Innen 14.dager) send en e-post til post@iasweb.no med ditt navn og kunde nr.

99,9 % oppetidsgaranti

IAS WEB & MEDIA garanterer alle våre kunder 99,9% oppetid på våre webhotell. Hos oss kan du være sikker på at du ikke mister gunder på grunn av at ditt nettsted er utilgjengelig

Regler for angrerett

Registrering av domenenavn er ikke en vare, men en tjeneste levert elektronisk. En elektronisk levert tjeneste kan ikke returneres, og domenenavn faller derfor ikke inn under kjøpslovens angrerett. Angrerettloven gjelder forbrukerkjøp, det vil si at tjenesten er til personlig bruk for kjøperen, hans husstand eller omgangskrets. Bedrifter, organisasjoner og foreninger har følgelig ikke angrerett.

Domeneregistrering:
Det er ingen angrerett på domeneregistreringer.

For webhotell gir vi 30 dagers angrerett

Ansvar for innhold og informasjon

Kjøper er selv ansvarlig for å legge inn, samt å oppdatere informasjon på sine sider. Dersom kjøper legger ut websider eller programvare som forårsaker feil eller problemer på IAS WEB & MEDIA sine servere, forbeholder IAS WEB & MEDIA seg retten til kunne stenge kjøpers tjenester, inntil årsaken til problemet er fjernet. Alt innhold som legges ut på tjenestemaskinen er kjøpers ansvar, og kjøper beholder selv eierskap og opphavsrett til det som legges ut.

Kjøper har til en hver tid redaktøransvar for innholdet på sine websider.
Videre er kjøper forpliktet til at materiale som publiseres eller henvises til fra kjøpers (brukers) hjemmeside skal være i overensstemmelse med norsk lov. IAS WEB & MEDIA har like fullt rett til å stenge (permanent eller midlertidig) websider som åpenbart har innhold som er i strid med norsk lovgivning. Ved slik stengning skal alltid kjøper informeres om bakgrunn for stengningen. Kjøper har ikke krav på erstatning eller tilbakebetaling av innbetalt avgift for tjenesten som følge av slik stengning.

IAS WEB & MEDIA tillater ikke informasjon, henvisning til materiale eller fremstillinger som bl.a., men ikke er begrenset til:

• fremmer rasehat eller viser grusomme eller umenneskelige voldshandlinger
• viser pornografisk materiale
• krenker menneskeverdet
• glorifiserer krig
• handler om overgrep eller seksuelt misbruk av barn
• viser seksuelle handlinger mellom mennesker og dyr
• er egnet til å utsette barn og unge for umoralsk eller skadelig påvirkning

Å benytte servere fra IAS WEB & MEDIA til å bryte seg inn i (”hacke”) andres systemer er strengt forbudt. Likeså er det forbudt å å forsøke å foreta tilsvarende innbruddsforsøk på IAS WEB & MEDIA sine egne servere eller programvare. IAS WEB & MEDIA reserverer seg retten til å bestemme hva som er å definere som et innbruddsforsøk etter dette avsnittet. IAS WEB & MEDIA har eiendomsrett og opphavsrett til all eksisterende og fremtidig programkode og tekniske løsninger som stilles til rådighet for kjøperen. Dette gjelder også webproduksjon av websider, e-postsystemer, webshop og lignende som er produsert deler eller i sin helhet av IAS WEB & MEDIA.

Backup av kundens data

Selger tar daglig backup av alle data som ligger på sine kundeservere.
Filer slettet et lengre tidsrom enn 3 måneder tilbake må ansees som tapt. Imidlertid, slik backup vil alltid være forsinket i forhold til de oppdateringer og endringer kunder til enhver tid utfører på sine websider. Kjøper er forpliktet til selv å ta kopi (back-up) av filer o.l. som publiseres gjennom IAS WEB & MEDIA sine servere, og kjøper er selv ansvarlig for å ha en oppdatert kopi av alle data. Kjøper har ikke krav på erstatning eller tilbakebetaling som følge av tap av data (hverken direkte eller indirekte tap). Dette være seg mail, innhold på websider eller andre filer kjøper.

Kundeservice

Ved behov for brukerstøtte eller ved eventuelle feilsituasjoner skal kjøper henvende seg til kundeservice.
IAS WEB & MEDIA gir kun brukerstøtte via kundesidene. Dette er nærmere beskrevet på nettsidene til IAS WEB & MEDIA gå til kundeservice her

Mislighold, manglende betaling.

Ved manglende eller forsinket betaling sender selger betalingsoppfordringer pr. e-post. Ved purring debiteres avgift innenfor gjeldende lover og regler, for tiden 50 kroner i purregebyr. Dersom faktura ikke blir betalt til tross for purring, vil kontoen bli stengt. Det er ikke mulig å gjenåpne tjenesten igjen før denne er betalt for i sin helhet.

Feil og mangler

Ved vesentlige feil eller mangler på selgers tjenester, herunder brudd på oppetidsgarantien kan kjøper kreve erstatning. Erstatningsbeløpet er alltid begrenset til innbetalt avgift til selger for det aktuelle tidsrommet hvor feilen oppsto. Selger er ikke under noen omstendighet erstatningspliktig for bortfall av omsetning, tap av data og andre direkte eller indirekte forhold som kan inntreffe som følge av feil eller mangler ved hostingtjenesten, eller andre tjenester selger har levert.

Spam

Det er ikke tillat å benytte selgers servere for utsendelse av spam (søppel e-post). Slik bruk av serverene vil medføre umiddelbar stengning av tjenestene. IAS WEB & MEDIA reserverer seg retten til å bestemme hva som er å definere som spam.

Overdragelse av rettigheter og plikter

Kjøper kan ikke overdra sine rettigheter og forpliktelser under denne avtalen uten skriftlig samtykke fra IAS WEB & MEDIA. Dersom IAS WEB & MEDIA endrer eierstruktur i form av f. eks. etablering av morselskap, datterselskap, underselskap, fusjonering mv., overdras kundeforholdet automatisk til den nye eierstrukturen som måtte oppstå.

Force majeure

Dersom Avtalens gjennomføring helt eller delvis hindres, eller i vesentlig grad vanskeliggjøres av forhold som ligger utenfor partenes kontroll, suspenderes partenes plikter i den utstrekning forholdet er relevant, og for så lang tid som forholdet varer. Slike forhold inkluderer, men er ikke begrenset til, streik, lockout, linjefeil hos teleoperatør, krig, naturkatastrofer, samt ethvert forhold som vil bli bedømt som force majeure.

Lovvalg, jurisdiksjon og tvisteløsning

Partenes rettigheter og plikter etter avtalen bestemmes i sin helhet av norsk rett. Hvis det oppstår tvist mellom partene om tolkningen eller rettsvirkningene av avtalen, kan Netbox kreve at tvisten skal søkes løst ved forhandlinger. Fører slike forhandlinger ikke fram innen 30 virkedager fra kravet om forhandlinger ble reist, vedtar hver av partene at slik tvist skal avgjøres med endelig virkning for domstolene.
Oslo vedtas som verneting.

Kontakt informasjon

Finner du ikke det du leter etter eller har ytteliggere spørsmå kan dette rettes til oss pr.epost
IAS WEB & MEDIA
Vestre vei 24 – 3152 Tolvsrød
Tlf: 95 55 58 53
E-post: post@iaswb.no
Org nr: 919 467 258